">

Amniyon Greft Örtme Ameliyatı Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

Amniyon greft örtme ameliyatı, oftalmik klinik pratikte birçok kornea, konjonktival ve sklera bozukluğu açısından başarılı sonuçlar veren yerleşik bir adjuvan tedavi olmuştur. Amniyon greft örtme ameliyatı veya amniyotik membran transplantasyonu, oftalmik cerrahide uzun bir geleneğe sahiptir ve yeni geliştirilen doku koruma yöntemleri nedeniyle, son zamanlarda çok popüler hale gelmiştir. 

Amniyon greft, dünya çapındaki göz cerrahları tarafından kornea ülserleri, pterjiyum, mekanik kuru göz tümörlerin çıkartılması, kimyasal yanıklar gibi oküler yüzey endikasyonlarını tedavi etmek için yardımcı tedavi olarak kullanılan biyolojik bir oküler transplantasyon greftidir. Amniyotik membran grefti,  plasentadan hazırlanır.

Amniyotik zarının transplantasyonu, oküler yüzey cerrahisindeki en önemli yeni gelişmelerden birisi olarak kabul edilebilir. Uluslararası literatürde belgelenen amniyon greft örtme ameliyatı veya amniyotik membran transplantasyonunun ilk oftalmolojik kullanımı neredeyse yıllar önce gerçekleşmiş olmasına rağmen, 1995'ten beri sadece daha fazla sayıda hastada umut verici olarak gerçekleştirilmiştir.

Amniyon Greft Örtme Nedir? 


Amniyon greft örtme, medikal tedavilere yanıt alınamayan durumlarda tercih edilen yöntemlerden birisidir. İlk kez 1910 yılında, Davis tarafından deri grefti olarak kullanılmıştır. İlk kez oftalmolojide kullanımı, De Rotth tarafından 1940 yılında gerçekleştirilmiştir. Taze şekilde ve koriyon tabakası ile birlikte, konjonktival yüzey rekonstrüksiyonunda kullanılmış fakat başarılı olmamıştır. 

1946 ve 1947 yıllarında, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Amniyon greftin, antiadeziv ve bakteriostatik epitelizasyonu başlatıcı, anjiogenezisi ve enflamasyonu inhibe edici, ağrıyı azaltıcı etkileri vardır. Amniyon zarı non-immunojenik özelliğe sahiptir. Amniyon bazal membran, yapısal bütünlüğü nedeniyle geçirgen ve elastiktir. Oküler yüzey rekonstrüksiyonlarında en çok kullanılan dokudur. 

Amniyon Greft Örtme Ameliyatına Hangi Alan Bakıyor? 


Amniyon greft örtmenin temel amaçları, oküler yüzey rekonstrüksiyonu, epitelizasyonun teşvik edilmesi, semptomatik rahatlama sağlanması ve inflamasyonun azaltılmasıdır. Nihai tekniğin kişiselleştirildiği üç temel ilke vardır.

  • Kakma veya greft tekniği
  • Bindirme veya yama tekniği
  • Doldurma veya katmanlı teknik

Kakma veya greft tekniği, kusurun boyutuna göre uyarlandığında ve daha sonra konak dokuyla birleşen epitel hücreleri için bir iskele görevi görmesi amaçlandığında, greft olarak adlandırılır. Bazal membranı veya epitel tarafı yukarı bakacak şekilde çevreleyen epitel hücrelerinin, zar üzerinde göç etmesine izin verilir. 

Bindirme veya yama tekniği, alttaki iyileşen yüzey kusurunu korumak için biyolojik bir kontakt lense benzer şekilde kullanıldığında, yama olarak adlandırılır. Bir yama, aynı zamanda, kimyasal aracılara karşı bariyer etkisi ile iltihabı azaltır. Yama olarak kullanıldığında, zar epitel tarafı yukarı gelecek şekilde sabitlenir veya düşer ya da çıkarılır.


Doldurma veya katmanlı teknikte ülser kraterinin tüm derinliği, kusurun boyutuna göre kesilmiş küçük AM parçaları ile doldurulur. Daha büyük bir greft, kusurun kenarlarına inley şeklinde dikilir ve ek yama, daha derin katmanların daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir. Amniyon greft örtme ameliyatına göz hastalıkları kliniği bakmaktadır. 

Amniyon Greft Örtme Ameliyatı Nedir? 


Amniyotik zar veya amniyon, plasentanın en içteki tabakasıdır ve kalın bir bazal membran ile avasküler bir stromal matristen oluşur. Amniyotik greft örtme ameliyatı ya da amniyotik membran transplantasyonu, farklı cerrahi dallarda greft veya pansuman olarak kullanılmaktadır. Oftalmoloji alanında, yaygın olarak çeşitli prosedürlerden sonra oküler yüzeyi yeniden yapılandırmak için kullanılır. 

Oküler yüzey eriyikleri için bir greft olarak ve kalıcı epitel kusurları veya oküler yüzey iltihabı durumlarında iyileşmeyi bir bandaj olarak destekler.  Tüm bu endikasyonlar, amniyotik zarın iyileşmeyi destekleme yeteneğinden yararlanır.

Amniyon Greft Örtme Ameliyatı Nasıl Yapılır? 


Literatürdeki birçok rapor, sezaryen sırasında plasentadan alınan ve oküler yüzeyde kullanılana kadar korunan insan amniyotik zarının kullanımını göstermektedir. Kriyoprezerve edilmiş amniyotik membran mevcuttur ve yaygın olarak kullanılmaktadır ve taze dokunun histolojik ve morfolojik özelliklerini muhafaza etmektedir. Amniyotik membran, emilebilir veya emilemez sütürlerle oküler yüzeye cerrahi olarak yapıştırılabilir. 

Amniyotik membranı oküler yüzeye tutturmak için biyolojik doku yapıştırıcıları da kullanılmıştır. Dokunun korunması her zaman onaylı bir doku bankasında yapılmalıdır ve temel olarak plasentanın bir antibiyotik solüsyonunda yıkanmasından ibarettir. Yazılı izin vermenin yanı sıra, donörü annenin herhangi bir bulaşıcı hastalıktan muzdarip olmadığından emin olmak için serolojik testlerden de geçmesi gerekir. 

Bu testler, resmi olarak onaylanmış bir doku bankası tarafından yapılır. Bu tedavi, aynı zamanda kornea nakli gibi bazı kornea ameliyatlarında ve ameliyat sonrası doku rejenerasyonu veya yara izi problemlerinin beklendiği durumlarda başarı şansını artırmak için kullanılabilir.

Amniyon Greft Ameliyatı


Amniyon greft örtme ameliyatı veya membran nakli, gözün yüzeyine bir parça amniyotik membran uygulanmasından oluşur. Bu parça, genellikle ince dikişlerle dokuya yapıştırılır. Yaralanma tipine göre iki farklı uygulama yöntemi vardır. Bunlar, pansuman veya grefttir. Epitelde tek bir kusur varsa ancak stroma sağlıklıysa amniyotik membran, tüm yüzeyi kaplayan bir pansuman olarak kullanılır. 

Amniyon greft örtme ameliyatı, membranın içerdiği büyüme faktörlerinin, epitel hücrelerinin altında büyümeye başlamasına neden olur. Birkaç gün sonra zar, ameliyatta iz bırakmadan kolayca çıkarılabilir. Amniyotik membran nakli özellikle ağartıcı ve kireç gibi yakıcı maddelerin neden olduğu, dokunun cansızlaştığı, iltihaplandığı veya rejenerasyon sorunları ile karşılaşıldığı akut faz yanıklarında endikedir.


Ayrıca, yaygın konjonktival rezeksiyondan sonra, genellikle tümörlerin veya yara izlerinin çıkarılması ve ayrıca ülserler ve kornea ve konjonktival epitel kusurları için kullanılır. Kornea nakli gibi bazı kornea ameliyatlarında ve ameliyat sonrası doku rejenerasyonu veya yara izi problemlerinin beklendiği durumlarda başarı şansını artırmak için de kullanılabilir.

Amniyon Greft Örtme Ameliyatının Avantajları Nelerdir?


Amniyotik zarın bazal membran bileşeni, bileşim olarak konjonktivaya benzer. Bu nedenle, mevcut teori, amniyotik zarın epitel hücreleri, limbal kök hücreler ve kornea geçici çoğaltıcı hücreler için desteği arttırdığını öne dürmektedir. Enflamatuar hücreleri ve proteaz aktivitelerini hariç tutarken hem kadeh hem de kadeh olmayan hücre farklılaşmasını destekleyen klonojenisite korunur. 

Ayrıca, amniyotik zarın stromal yüzü, skar ve damar oluşumunu azaltmak için normal fibroblastların miyofibroblast farklılaşmasını baskılar. Bu eylem, konjonktival rekonstrüksiyon, epitel defektleri ve stromal ülserasyon için iyileşmeye yardımcı olur.

Amniyon Greft Ameliyatı Sonrası Süreç


Amniyotik membran, gözde bir bazal membran ikamesi veya geçici bir greft olarak işlev görebilir. İltihap önleyici ve yara izi önleyici etkilere sahiptir ve göz yüzeyinde epitel yara iyileşmesini destekleyen büyüme faktörleri içerir. Amniyon membran naklinin, akut yanıklar, korneanın kalıcı epitel defektleri ve konjonktival skarlaşmaya neden olan hastalıklar dahil olmak üzere birçok klinik durumda kornea ve konjonktiva rekonstrüksiyonu için iyi bir alternatif olduğu bulunmuştur. 

Bununla birlikte, bugüne kadar amniyotik membran nakli birkaç randomize ve kontrollü çalışmadan fazlası olmamıştır. Diğer çalışmalar, amniyotik membranın oküler yüzey rekonstrüksiyonunda kullanım için epitelyal progenitör hücreleri genişletmek için bir kültür substratı olarak hizmet edebileceğini göstermiştir. Amniyotik zar, tedavi edilen gözün durumuna bağlı olarak 2 ila 15 gün arasında sürebilen hızlı bir yara iyileşme sürecini tetikler.


Stroma kaybını içeren daha derin yaralanma durumlarında, membran aşılanarak eksik stromanın bıraktığı boşluk doldurulur. Bu yöntemle, örtü epitel üzerine yerleştirildiğinde olduğu gibi hücreler altta değil, yavaş yavaş emilen zar yenilenene kadar üstte büyür. Aşılama, zarın emilmesi birkaç ay süren daha yavaş bir iyileşme sürecini içerir. Bu süre zarfında, amniyotik zar, gözü opak hale getirebilir ve bu da görüşü geçici olarak sınırlayabilir.Kaynakça:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8222622/

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}