">

Limbal Kök Hücre Ameliyatı Uygulayan Doktorlar/Uzmanlar

Limbal kök hücre ameliyatı ya da limbal kök hücre nakli, limbal kök hücre eksikliğini yani LSCD’yi ele almak ve bir kornea epitel fenotipini eski haline getirmek için uygulanan cerrahi bir tedavidir. Hücre kaynağına bağlı olarak limbal transplant, otolog veya allojenik olabilir. Kök hücrelerin kaynağına ve kullanılan taşıyıcı dokulara göre birçok cerrahi teknik tanımlanmaktadır.

Limbal kök hücre ameliyatı, daha yakın zamanlarda, ex vivo genişletilmiş biyomühendislik epitel hücreleri reddetme riskini ortadan kaldırmak için otolog hücreler kullanılarak, kornea yüzeyini yeniden yapılandırmak için kullanılmıştır. Transplantasyondan önce göz kapaklarının, kirpiklerin, forniklerin ve sulu gözyaşlarının sistematik bir muayenesi zorunludur. Greftin hayatta kalma şansını arttırmak, oküler yüzey sağlığını optimize etmek ve inflamasyonu kontrol etmek için her türlü çaba gösterilir. 

Limbal Kök Hücre Nedir?


Kornea limbusunun bazal epitel tabakasında bulunan kök hücrelerden olan limbal kök hücre, kornea epitel kök hücreleri olarak da bilinmektedir. Bu hücreler, sklera ve kornea arasındaki sınırı oluşturmaktadır. Yüksek proliferatif potansiyel, yavaş devir hızı, tüm kornea epitelini yeniden oluşturma, klonojeniklik ve kök hücre belirteçlerinin ekspresyonu limbal kök hücrelerin özellikleri arasındadır. 

Korneanın korunmasında önemli bir role sahip limbal kök hücre proliferasyonu, konjonktival epitel hücreleri için bir bariyer görevi görür ve normalde onların kornea yüzeyine göç etmelerini engeller. Limbusun mikro ortamının, kök hücrelerin köklüğünü korumada önemli olduğu düşünülmektedir. Limbal kök hücreler, kornea ile bulbar konjonktiva arasındaki dar zonda yer alan Vogt's palisades'in limbal kriptlerindeki bazal epitelde yer alır. 

Kornea limbusunun bazal epitel tabakasında yer alan ve kornea epitelinin yenilenmesine yardımcı olan yetişkin kök hücrelerden olan limbal kök hücrenin kaybı, kornea konjonktivalizasyonu ve pannus ile görme fonksiyonunda bozulma ile sonuçlanır. Limbal kök hücre eksikliği, limbustaki kornea epitelinin yeniden popülasyonu ve limbusun bariyer işlevi için hayati önem taşıyan kök hücrelerin kaybı veya eksikliği ile karakterizedir. Bu kök hücreler kaybolduğunda, kornea epiteli kendisini yenileyemez.

Limbal Kök Hücre Ameliyatına Hangi Alan Bakıyor? 


Limbal kök hücre eksikliği karmaşık bir patolojidir. LSCD'li hastaların yönetimi, limbusun tutulum derecesine ve hastalığın tek taraflı veya iki taraflı olmasına bağlıdır. Kısmi LSCD için, kornea yüzeyinden konjonktival epitelinin mekanik debridmanı, sağlıklı limbal sektörlerden gelen kök hücrelere bölünür.

Bu işlem, yüzeyi eski haline getirmek için yeterli olabilir. Konjonktival epitelin kazınması, oküler yüzeyin daha hızlı iyileşmesini sağlayabilen amniyotik membran transplantasyonu ile birleştirilebilir. Limbal kök hücre ameliyatı için göz hastalıkları kliniğine başvurulur.  

Limbal Kök Hücre Ameliyatı Nedir?


Limbal kök hücre ameliyatı, limbal kök hücre eksikliği olan bir gözde oküler yüzey epitelini yenilemek veya yeniden doldurmak için yapılan cerrahi bir modalitedir. Nakledilen doku, limbal ve konjonktival dokunun lameller diseksiyonu ile elde edilir. Tipik olarak siklosporin olan allograf nakillerinde ömür boyu immünosupresyon gereklidir.

Tam limbal kök hücre eksikliği ve kornea opasitesi durumlarında keratoprotez (yapay kornealar) da kullanılabilir. Cerrahi teknik olarak limbal transplantasyondan daha kolay ve kısa vadeli görsel sonuçlar çok iyi olmasına rağmen, keratoprotez ile ciddi orta ve uzun vadeli komplikasyon riski çok daha yüksektir.

Limbal Kök Hücre Ameliyatı Nasıl Yapılır? 


LSCD'li hastaların tedavisi her zaman zor olmuştur çünkü kornea berraklığı, sadece geleneksel kornea grefti ile restore edilemez. Şiddetli LSCD tedavisinin amacı, kornea ve konjonktival epiteli yeniden yapılandırarak oküler yüzeyin anatomik ve fizyolojik ortamını yeniden oluşturmaktır. Limbal kök hücre ameliyatı öncesi temel amaç, greftin yeni yuvasını hazırlamak ve hayatta kalması için en iyi fırsatı sağlamaktır.

Özellikle, limbal kök hücrelerin hayatta kalması, kısmen, gözyaşı filmi ve vaskülarite ve limbustaki innervasyondan etkilenen limbal nişe bağlıdır. Kök hücre transplantasyonundan önce, kapakların ve gözyaşı filminin optimize edilmesi, kontrol edilmesi dahil olmak üzere birçok konunun ele alınması gerekir.

Limbal Kök Hücre Ameliyatı


Limbal epitel kök hücreleri, kornea epitel hücre yenilenmesinin birincil kaynağıdır. Limbal kök hücre eksikliği, oküler yüzeyi etkileyen travmatik, immünolojik veya genetik hastalıklarda gelişebilir. LSCD, kornea vaskülarizasyonu ve opaklaşması ve ardından görme kaybı ile konjonktivalizasyona yol açar.

Oküler yüzey hastalığı olan hastalarda, genellikle yüzeyi etkileyen birçok faktör vardır ve normal bir gözde tolere edilebilecek hafif bir anormallik, ameliyatın sonucunu tehlikeye atabilir. Bu nedenle, kök hücre transplantasyonundan önce adneksiyal anormallikleri tedavi etmek için düşük bir eşik önerilir. Gözyaşı filmi durumu, göz kapağı konumu, lagoftalmi ve forniks derinliği dahil olmak üzere, adneksin ameliyat öncesi sistematik değerlendirmesi zorunludur. 

Genel olarak, kök hücre aşılamadan önce göz kapaklarının, fornikslerin ve gözyaşı filminin sağlığı ve işlevi optimize edilmelidir. Pitel iyileşmesinin en iyi şansını sağlamak için şiddetli konjonktival hastalık ve semblefaron vakalarında, konjonktival yüzey ve forniks rekonstrüksiyonu için bir goblet hücresi kaynağı gereklidir. Nakledilecek kök hücreler, bir donörden veya hastanın sağlıklı gözünden olabilir, bu durumda limbusun sadece bir kısmı  veya en fazla yarısı alınabilir.

Limbal Kök Hücre Ameliyatının Avantajları Nelerdir?


Skleral-korneal limbus, kornea ve çevresindeki konjonktivanın birleştiği korneayı çevreleyen bir halka olan bir geçiş bölgesidir. Korneanın bu periferik bölgesi ayrıca, limbusta büyüdükten sonra kornea üzerinde periferden merkeze doğru göç eden ve sonunda deskuamasyonla kaybolacakları kornea epitel kök hücrelerini de içerir. 

Limbusa ve dolayısıyla kök hücre popülasyonuna ciddi şekilde zarar verebilecek, limbal kök hücre eksikliği sendromu olarak bilinen bir duruma neden olabilecek bir dizi doğuştan veya edinilmiş faktör vardır. Limbal kök hücre eksikliği, kornea epitel hücreleri için artık bir limbal kök hücre kaynağı olmadığında ortaya çıkar. Sonuç, kornea üzerindeki konjonktival epitel hücrelerinin istilasıdır. 

Bu, limbusun konjonktivanın büyümesini engellemek için bir bariyer görevi görmeyi bırakmasından yararlanır. Konjonktival epitelin kornea üzerinde genişlemesi görme kaybına, ayrıca epitel adezyon sorunlarına, kornea erozyonu ve ülserlerine, kronik inflamasyona ve anormal kan damarı büyümesine neden olur. 

Limbal kök hücre eksikliği henüz tam olarak gelişmediğinde göz damlası ile tedavi edilebilir. Ancak ciddi vakalarda limbal kök hücre nakli en iyi seçenektir. Limbal kök hücre eksikliği henüz tam olarak gelişmediğinde ve göz damlası şeklinde uygulanan medikal tedavi ile nedeni ortadan kaldırıldığında, lezyonlar düzelebilir ve stabil hale gelebilir.

Limbusun bütünlüğünün ciddi ve yoğun şekilde hasar gördüğü durumlarda rejenerasyon olasılığı yoktur ve tıbbi tedaviler etkisizdir. Bu olduğunda, tek etkili tedavi cerrahidir ve kök hücrelerin tekrar nakledilmesini içerir. Son yıllarda, kornea epitel kök hücrelerinin nakli için hastadan veya bir donörden küçük bir sağlıklı limbus örneğinin alınması, laboratuvarda yetiştirilmesi ve ardından kök hücrelerin nakledilmesini içeren alternatif bir yöntem geliştirilmiştir.

Limbal Kök Hücre Ameliyatı Sonrası Süreç


Limbal kök hücre ameliyatı sonrası bakım da, başarının bir diğer önemli belirleyicisidir. Oküler yüzeyin dengesini bozan herhangi bir faktörün ele alınması gerekir. Ek olarak, tüm allogreft alıcılarında sistemik ve topikal immünosupresanlara da ihtiyaç vardır. Ameliyat öncesi ve sonrası bakım ve ameliyatın kendisine ek olarak, LSCD'nin etiyolojisi de sonuç üzerinde etkilidir. Stevens-Johnson sendromu gibi inflamatuar hastalıkların prognozu, LSCD'ye neden olan hastalıklar arasında en kötüsüdür. 


Kaynakça:

https://en.wikipedia.org/wiki/Limbal_stem_cell

{{translate('Yorumlar')}} ({{yorumsayisi}})

{{translate('Yorum Yap')}} / {{translate('Soru Sor')}}